Geen producten (0)

Artikel 1 - Identiteit
Onder "Salepoint" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 92413277.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website van Salepoint.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Salepoint behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt heeft de klant een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.
3.3 Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen vastgehouden. Na deze 12 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 - Persoonsgegevens
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Salepoint vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop - In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 - Aanbod
5.1 Salepoint verkoopt gebruikte tweedehands artikelen, hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt en op de website is omschreven.
5.2 Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 werkdagen, uw bestelling terugsturen.
5.3 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Salepoint met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Salepoint garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Salepoint passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.4 Salepoint kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 - Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Salepoint vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s.
6.2 Salepoint hanteert in vrijwel alle gevallen margeprijzen. Dat zijn prijzen die zijn bepaald volgens de margeregeling. De margeregeling is een belastingregeling, die geldt voor gebruikte goederen zoals kunst, antiek en verzamelvoorwerpen. Er wordt alleen btw belasting betaald over de marge tussen inkoop en verkoop. Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur. Alle prijzen zijn dus inclusief btw, maar er wordt geen btw bedrag vermeld op de factuur.
6.3 Indien Salepoint gebruik van de normale btw regeling zal dit expliciet worden vermeld in de webshop en op de factuur.
6.4 Salepoint behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 7 - Verzendkosten
7.1 Salepoint biedt haar producten aan tegen gratis verzendkosten. Mocht een aankoop echter leiden tot een retourzending dan zijn de kosten voor retourzending voor rekening van de koper.

Artikel 8 - Levering
8.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Salepoint.
8.2 Salepoint levert in principe alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit een ander land dient eerst contact te worden opgenomen over de mogelijkheden en voorwaarden.
8.3 De artikelen worden met zorg goed en stevig verpakt in hergebruikt materiaal. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Salepoint hiervoor niet aansprakelijk.
8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd Salepoint de bestelling binnen 3 werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Salepoint zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Retour
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan binnen 14 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.
10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, geretourneerd.
10.3 Salepoint behoudt het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s , mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Salepoint of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van Salepoint mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 De klant wordt bij aanschaf van tweedehands goederen verondersteld bekend te zijn met de – mogelijke van huidige wet – en regelgeving afwijkende – eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de goederen werden vervaardigd.
13.2 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van bij Salepoint gekochte goederen.
13.3 Indien Salepoint aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
13.4 Salepoint kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen.
13.5 Salepoint is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Salepoint niet te voorzien of verborgen gebrek.
13.6 Salepoint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs - of andersoortige stagnatie.
13.7 Indien Salepoint aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Salepoint beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.